เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และบริการประชาชนอย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

ภารกิจ (MISSION)

๑. ถวายการรักษาความปลอดภัย สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
๒. ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๓. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
๔. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๕. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
๖. รับแจ้งแบะแสจากประชาชนตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

พัฒนา บก.ปอท.ให้เป็นหน่วยงานป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนมืออาชีพ มีความทันสมัย เป็นสากล มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณสูง จนเป็นที่ยอมรับของ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป

นโยบาย (POLICY)

บก.ปอท. มีนโยบายมุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตใจที่เป็นธรรม พัฒนาระบบงานให้สามารถบริการประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สะดวก รวดเร็ว พัฒนาหน่วยงาน ให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถสืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (MISSION)

1. ถวายการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3. รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ตลอดจนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการจัดตั้งหน่วย

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

โครงสร้างองค์กร (บก.ปอท.)

วิสัยทัศน์ (VISION)
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มุ่งเน้น การอำนวยความยุติธรรม ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและบริการประชาชน อย่างมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย มั่นคง แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ

ค่านิยม (VALUE)

“ใช้ความรู้ คู่วิทยาการ ผสานจรรยาบรรณ เพื่อป้องกันอาชญากรรม”

อำนาจหน้าที่
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
กองกำกับการ 1 : การกระทำผิดที่มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
กองกำกับการ 2 : การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด
กองกำกับการ 3 : การนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด
กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี : ปฏิบัติการโต้ตอบในเชิงรุกโดยฉับพลันทางอินเตอร์เน็ต และสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

พูดคุยกับเราได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดย พิมพ์ชื่อ นามสกุล email และข้อความที่ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่

Start typing and press Enter to search