31 มกราคม 2023 / เวลา 4:59 น.

การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
  • มาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินี้กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการ การแสดงเครื่องหมายและฉลาก วิธีการรับและการเก็บรักษาข้อมูลของระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิธีการรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เป็นไปโดยชอบตามกฎหมายและหลักการที่ถูกต้อง
    .
  • ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บไว้ รวมถึงประสงค์ให้ หลักเกณฑ์ในการเลือกเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับประเภทของบริการ และเพียงพอสำหรับชี้บ่ง ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินี้ใช้ได้กับทั้งระบบ
    .
  • ซึ่งอาจหมายถึงหลายหน่วยต่อเชื่อมกันหรือหน่วยเดี่ยว รวมถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ออกแบบมาโดยประสงค์ให้ติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นทำหน้าที่เป็นระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก