31 มกราคม 2023 / เวลา 4:57 น.

ธรรมสิทธิ์

ธรรมสิทธิ์

แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีการประกาศธรรมสิทธิ์ แต่สิทธิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุโรปและกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ธรรมสิทธิ์คือ ชุดของสิทธิ์ที่แยกต่างหากจากลิขสิทธิ์ของผู้เขียนในผลงาน สิทธิเหล่านี้มักถูกพิจารณาว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ ซึ่งหมายความว่า พวกเขาไม่สามารถมอบหรือขายให้แก่ผู้อื่นได้และจะยังคงอยู่แม้ว่าลิขสิทธิ์ในงานจะขายหมดไปแล้วก็ตาม ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาธรรมสิทธิ์ของผู้เขียนมีดังนี้ :

• สิทธิในการเรียกร้องการประพันธ์ผลงาน

• สิทธิที่จะคัดค้านการบิดเบือนการดัดแปลงงานใด ๆ

• สิทธิ์ในการคัดค้านการดำเนินการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งการเสื่อมเสีย ชื่อเสียง หรืออาจทำลายชื่อเสียงของผู้เขียน

จะเห็นว่าธรรมสิทธิ์จะมีประโยชน์ในการต่อสู้กับการลอกเลียนแบบได้อย่างไร เนื่องจากการ กระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หากแต่ยังมีธรรมสิทธิ์นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ของงานสูญหาย ขาย หรือมอบให้ผู้อื่น