28 มีนาคม 2023 / เวลา 1:00 น.

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์

 1. พวกเด็กหัดใหม่
 2. พวกวิกลจริต
 3. อาชญากรที่รวมกลุ่มกระทำผิด
 4. อาชญากรอาชีพ
 5. พวกหัวพัฒนา มีความก้าวหน้า
 6. พวกคลั่งลัทธิ / พวกช่างคิดช่างฝัน
 7. ผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ
 1. การเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ทางกายภาพ ได้แก่ ตัวอาคาร อุปกรณ์และสื่อต่างๆ
 2. การเจาะเข้าไปในระบบสื่อสาร และการ รักษาความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ข้อมูลต่างๆ
 3. เป็นการเจาะเข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย ของระบบปฏิบัติการ(Operating System)
 4. เป็นการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการกระทำความผิด