31 มกราคม 2023 / เวลา 5:12 น.

ประวัติหน่วยงาน

ประวัติการจัดตั้งหน่วย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ตามพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2552 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

พัฒนา บก.ปอท.ให้เป็นหน่วยงานป้องกันปราบปราม สืบสวนสอบสวนมืออาชีพ มีความทันสมัย เป็นสากล มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณสูง จนเป็นที่ยอมรับของ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป

นโยบาย (POLICY)

บก.ปอท. มีนโยบายมุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจิตใจที่เป็นธรรม พัฒนาระบบงานให้สามารถบริการประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สะดวก รวดเร็ว พัฒนาหน่วยงาน ให้มีเครื่องมือที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถสืบสวนสอบสวน ป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวน ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

กองกำกับการ 1 : การกระทำผิดที่มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมาย
กองกำกับการ 2 : การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิด
กองกำกับการ 3 : การนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิด

กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี : ปฏิบัติการโต้ตอบในเชิงรุกโดยฉับพลันทางอินเตอร์เน็ต และสนับสนุนคดีเทคโนโลยี

พันธกิจ (MISSION)

  • ถวายการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์
  • ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  • รับแจ้งเบาะแสจากประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรวบรวมสภาพปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  • อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
  • รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
  • หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
  • งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย