28 มกราคม 2023 / เวลา 10:09 น.

แบบทดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

แบบทดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ

ด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ทั่วประเทศ

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00.00-24.00 น.

 

 

 

กำหนดคุณสมบัติข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรม ดังนี้

1. ข้าราชการตำรวจระดับ สว. ลงมา ที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวน สอบสวน
2. อายุไม่เกิน 40 ปี ที่สมัครใจเข้ารับการอบรมและไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนทางเทคโนโลยี หรือมีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำคดีทางเทคโนโลยี
5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ก) มาใช้สำหรับในการฝึกอบรม
6.  เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เป็นผู้ถูกดำเนินการทางวินัย
7.  เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องตันจาก บก.ปอท. โดยผู้สมัครใจสามารถเข้ารับการ